Адам Смит "Богатството на народите"

Под необходими вещи разбирам не само стоките, които са напълно задължителни за поддръжката на живота, но и всичко онова, което според обичаите на страната достойните хора, дори тези от най-ниската прослойка, би трябвало да притежават. Например, една ленена риза, строго погледнато, не е вещ от първа необходимост. Предполагам, че гърците и римляните са живели добре и без да имат ленени дрехи. Но в днешно време в повечето страни в Европа един достоен работещ би се срамувал да се появи в обществото без ленена риза, чиято липса би означавала, че той е в състояние на такава унизителна бедност, в каквато само хората с много лошо поведение изпадат.

Услугa
  < Назад към Услуги
Анализ на политики
                    „Гореща Линия” ООД предоставя услуги относно:
       
•         Събиране и анализ на данни.    
•         Социални изследвания и оценка на нуждите.
•         Социална интеграция и работа в общността.
•         Подготовка и разработване на проекти – Ние предлагаме различни механизми за разработването и написване на проекти, като се фокусира върху спецификата на проекта. Проектите се изготвят съобразно изискванията и нуждите на нашите клиенти – разработване на цели, дейности, методология, очаквани резултати и др. Превод на проектите на английски език.
•         Управление на проекти – управление на дейности, човешки ресурси и управление на финанси по проект.
•         Мониторинг при стартиране и изпълнение на проекти.
•         Консултиране – услуги за специалисти, които работят директно с клиенти в социалната сфера и сферата на образованието.
•         Супервизия и интервизия     –     услуги предназначени за клиенти, които имат опит в социалната сфера, въвеждане на ефективни методи на управление, техники на супервизия и интервизия, прилагане на супервизия и интервизия в практиката.
•         Преводи: български-английски, английски-български на доклади, проекти, брошури и др. Преводите се извършват прецизно от квалифицирани преводачи с гарантирано високо качество на работата, професионално оформяне и бързи срокове за изпълнение. Втори преводач детайлно изчита превода и проверява коректността му.
•         Консултации на организации – стратегическо и оперативно планиране
•         Фасилитиране на срещи, извършване на обучения.
•         Логистична подкрепа, организиране на семинари, конференции и др.
•         Провеждане на социални анкети и проучвания.
•         Изготвяне на въпросници.
•         Планиране и провеждане на презентации.
•         Оптимизиране на работата в екип.
•         Подобряване качеството на дейността на български НПО – работа с групи в неравностойно положение, като изоставени деца, деца в риск, семейства, ромско население, хора с увреждания и др.
•         Обучение по английски език
•         Юридически консултации – правен режим на социалните услуги, местно самоуправление. Регистрация на фирми, асоциации, фондации и др.